Stanovy občanského sdružení ASTV

 

                                                                                                                      STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

                                                                                                              ASOCIACE STOLNÍHO TENISU VOZÍČKÁŘŮ

                                                                                                                                                  o.s.

 I. Úvodní ustanovení
Občanské sdružení Asociace stolního tenisu vozíčkářů o.s. (dále jen sdružení) je dobrovolným, samostatným sdružením, sdružuje fyzické, případně i právnické osoby na území České republiky se sídlem Bezová 359/8, 460 14 Liberec 13. Sdružení má právní subjektivitu, může spolupracovat a být členem dalších organizací, i mezinárodních, jež pomáhají zabezpečovat jeho cíle a program.
 
 
II. Cíle činnosti sdružení
·        podpora sportovní činnosti tělesně postižených stolních tenistů
·        rozvoj stolního tenisu vozíčkářů
·        získávání finančních prostředků pro sportovní činnost sdružení
·        pořádání a organizace sportovních akcí
·        spolupráce s Českým svazem tělesně postižených sportovců
·        spolupráce s Českou asociací stolního tenisu
 
 III.  Orgány sdružení
1.     Předsednictvo
2.     Valná hromada
 
  IV. Předsednictvo
1.     Předsednictvo je výkonným orgánem sdružení, který za svou činnost odpovídá valné hromadě.
2.     Předsednictvo má 3 členy, jsou jimi:
a)        předseda
b)       místopředseda pro domácí soutěže
c)        místopředseda – vedoucí realizačního týmu reprezentace
3.     Volební období předsednictva je čtyřleté. Členství v předsednictvu zaniká:
a)        uplynutím volebního období
b)       odvoláním nadpoloviční většinou účastníků valné hromady
c)        odstoupením z funkce
d)       úmrtím člena
4.     Předsednictvo:
a)        koordinuje činnost sdružení
b)       svolává minimálně 1x ročně valnou hromadu
c)        zpracovává podklady pro rozhodnutí valné hromady
d)       rozhoduje o přijetí člena sdružení
e)        vykonává funkci Stolně-technické komise při ČSTPS
f)         zastupuje sdružení navenek, je statutárním orgánem, jedná jeho jménem každý samostatně, každý má samostatné podpisové právo
g)        rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů
h)       do předsednictva může být zvolen jakýkoliv člen sdružení
i)          zodpovídá za hospodaření sdružení
j)          vede evidenci členů a administrativu (účetnictví) sdružení
 
 
  V.  Valná hromada
1.     Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení
2.     Hlasovací právo členů je rovné
3.     Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomná nadpoloviční většina všech zástupců oddílu
4.     0Každý oddíl tělesně postižených, jehož členové jsou členy i sdružení Stolní tenis vozíčkářů o.s., má právo být zastoupen jedním hlasem na valné hromadě. Členové předsednictva z titulu své funkce právo hlasu na valné hromadě nemají, mají však možnost i zastupovat svůj oddíl, a potom i hlasovat.
5.     Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných hlasů
a)        rozhoduje o změnách stanov sdružení
b)       rozhoduje o změnách v soutěžním řádu stolního tenisu vozíčkářů
c)        volí na dobu 4 let členy předsednictva
d)       rozhoduje o odvolání členů předsednictva
e)        rozhoduje o zrušení členství
f)         rozhoduje o zrušení sdružení
g)        určuje výši členských příspěvků na následující rok a výši startovné-ho na akce pořádané sdružením
 
 
VI. Členství
1.     Členem sdružení mohou být fyzické osoby, občané ČR starší 15 let. Osoby mladší pouze v případě souhlasu jejich zákonného zástupce.
2.     O přijetí za člena rozhoduje na základě písemné přihlášky předsednictvo.
3.     Členství vzniká nadpolovičním souhlasem předsednictva a dnem přijetí za člena.
4.     Dokladem o členství je potvrzení o členství, vydané předsednictvem sdružení.
5.     Členství zaniká:
a)        vystoupením člena písemným oznámením
b)       úmrtím člena
c)        vyloučením člena, o kterém rozhodne valná hromada sdružení
d)       zánikem sdružení
 
  VII. Práva a povinnosti členů
1.     Člen má právo
a)        podílet se na činnosti sdružení
b)       volit svého zástupce na valnou hromadu
c)        být volen do předsednictva sdružení
d)       obracet se na orgány sdružení s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření
e)        na pravidelné informace o hospodaření sdružení
2.     Člen má za povinnost
a)        dodržovat stanovy sdružení
b)       aktivně se podílet na plnění cílů sdružení
c)        svědomitě vykonávat funkce v orgánech sdružení
d)       zdržet se jakékoliv činnosti, která by mohla zpomalit nebo znemožnit dosažení cílů sdružení
3.     Člen sdružení je povinen platit členské příspěvky ve výši a v termínu stanoveném předsednictvem
 
VIII. Zásady hospodaření
1.     Sdružení Stolní tenis vozíčkářů hospodaří se svým majetkem a jeho příjmy jsou:
a)        dary, granty a příspěvky tuzemských nebo zahraničních subjektů
b)       členské příspěvky
c)        příjmy z činnosti při naplňování cílů sdružení, např. poplatky od firem za reklamu na akcích pořádaných sdružením, prodej vstupenek při pořádání sportovních akcí
2.     Předsednictvo každoročně předkládá finanční uzávěrku na valné hromadě.
3.     Při zániku členství ve sdružení nevznikají členovi, jehož členství zaniká, žádné nároky a do té doby poukázané členské příspěvky propadají ve prospěch sdružení.
 
IX. Zánik sdružení
1.     Sdružení zaniká:
a)        dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sružením z rozhodnutí valné hromady
b)       rozhodnutím Ministerstva vnitra ČR
2.     Zaniká-li sdružení dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně valná hromada o způsobu majetkového vypořádání.
 
X. Závěrečná ustanovení
1.     Tyto stanovy byly projednány a schváleny ustanovující valnou hromadou sdružení konanou dne 15.11.2007 v Brně
2.     Tyto stanovy nabývají účinností dnem jejich registrace u Ministerstva vnitra ČR

 

Přihlášení

Kdo je online

Momentálně je online 0 uživatelů a 1 host.

Kdo je nový

  • jzak
  • psvatos
  • suchy
  • jd
  • rt